Resultaten Het Tweede Huis tot nu toe

Motivatie deelname project ‘Heft in Eigen hand’
Het is voor het Tweede Huis in feite een kans om via dit project meer kennis en ervaring op te doen rond de doelstellingen van het project Heft in eigen hand. Het ook concreet aan te pakken en niet meer op de lange baan te schuiven vanwege andere dringende zaken.

Proces tot nu toe 
Er is een werkgroep opgericht, bestaande uit de voorzitter, twee ouders, de manager en een medewerker. Vanuit Naar-Keuze werden we ondersteund door Mia. Tevoren werd een thema bepaald. Veel van de andere ouderinitiatieven kozen voor de ouder wordende ouders, c.q. hoe voor te bereiden op de toekomst als de ouders dit niet meer kunnen.

Vandaar dat wij gekozen hebben voor het thema de ouder wordende bewoner. Dit is een actueel thema omdat dit bij onze bewoners al speelt of begint te spelen. De oudste bewoner is 44 jaar, ook hebben we een 5-tal bewoners met Down Syndroom. Alzheimer ligt daar nu al op de loer, en we waren ons daarin al aan het verdiepen. Onze wens is immers dat bewoners zo lang mogelijk, liefst tot hun dood in het Tweede Huis kunnen blijven wonen.

De bedoeling was om vaker overleg te hebben dan in feite is gebeurd. Voorafgaande aan het overleg kreeg een ieder een opdracht om verder uit te werken. Tijdens de bijeenkomsten werd hierover gediscussieerd en werd e.e.a. verder uitgewerkt.

Knelpunten tijdens het proces (uiteraard heeft corona ons flink parten gespeeld)
Inderdaad door Corona zijn lang niet alle bijeenkomsten doorgegaan, waardoor het in feite stil lag. Ook gaven de 2 ouders aan niet gedacht te hebben dat er zoveel tijd voor nodig was.

Hoe gaat Het tweede Huis verder?
Het thema is dermate belangrijk, dat we op dit moment bezig zijn met:

  • het betrekken en informeren van alle ouders en medewerkers. In het najaar van 2021 zullen we hiervoor een thema avond organiseren;
  • het schrijven van een plan van aanpak, waarin alle fases e.d. beschreven worden, en ook wat de verschillende stappen zullen zijn. Daarin komt ook wat er verwacht wordt van ouders, en ook medewerkers;
  • Er zijn 4 sub thema’s, t.w. De bewoners, de ouders, de medewerkers en de financiën (o.a. PGB)
  • De werkgroep gaat door met zijn werk.

Tips aan andere ouderinitiatieven

  • Begin zo vroeg mogelijk met het nadenken over de toekomst van de ouderwordende bewoner. Omdat het zomaar kan dat een bewoner anders niet meer kan blijven wonen. Voorkom dit zo veel mogelijk. Er zijn geen garanties, maar probeer oplossingen te bedenken voordat er zich problemen voordoen.
  • Deel ervaringen, wissel uit met andere ouderinitiatieven.
  • Ga op onderzoek uit. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt.