Resultaten Olivier tot nu toe

Motief deelname
Olivier is gaan deelnemen aan het Project Heft in Eigen Hand omdat de doelstelling van dit project (bevorderen toekomstbestendigheid ouderinitiatieven) goed aansluit bij de activiteiten die Olivier via de instelling van de Stuurgroep Toekomst zelf al had opgezet om haar toekomstbestendigheid te borgen.

Activiteiten
Eind 2019 is een bijeenkomst met ouders en broers en zussen georganiseerd, onder leiding van de projectleider van Heft in Eigen Hand, waar de resultaten van een eerder door Olivier uitgevoerde enquête onder broers en zussen zijn gepresenteerd en waarbij de broers en zussen hun visie op de toekomst van Olivier konden uiten. Uitkomst van deze bijeenkomst was dat de broers en zussen de uitgangspunten van Olivier ondersteunen en deze ook in de toekomst willen handhaven. Uit de enquête werd duidelijk dat de broers en zussen in de toekomst zeker taken in de individuele ondersteuning van hun eigen broers/zus op zich willen nemen, maar dat het willen of kunnen overnemen van taken op het terrein van het collectief meer problemen met zich zal meebrengen.

Er zijn enkele vervolgafspraken met de broers en zussen gemaakt over het elkaar beter leren kennen (bijvoorbeeld via een ‘smoelenboek’), het gaan deelnemen in het IP-gesprek van de bewoner (IP-gesprek = de jaarlijkse bespreking en actualisering van het Individueel Plan dat door de Persoonlijk Begeleider per bewoner wordt opgesteld, waarin de individuele zorg- en begeleidingsafspraken zijn opgenomen), en de deelname aan Familieraadbijeenkomsten.

Met de projectleiding van Heft in Eigen Hand zijn begin 2020 afspraken gemaakt om via de Stuurgroep Toekomst ondersteuning te bieden bij een aantal voorgenomen activiteiten:

  • de visie en de eigenheid van Olivier bestendigen bij het zorgteam;
  • het ontwikkelen van een visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie;
  • mee opzetten van een kenniswerkgroep zorgwet- en regelgeving.

Eerste activiteit, de bestendiging van de visie en eigenheid van Olivier bij het zorgteam, is gestart in maart 2020. Met de aan Olivier verbonden sectormanager van ASVZ en de teamleider is in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Heft in Eigen Hand gesproken over de verschillen tussen instellingsgerichte zorg en de zorg in een ouderinitiatief. Zorgverlener ASVZ ziet geen verschil in de kwaliteit van zorg tussen beide vormen. Wel werd onderkend dat de kwaliteit van leven van de bewoners in een ouderinitiatief beter is dan in een gemiddelde reguliere instellingsgroep. Dit overleg zou worden vervolgd met een aantal teambijeenkomsten over de eigenheid van Olivier als ouderinitiatief. Deze aandacht was extra van belang omdat binnen Olivier om diverse redenen binnen het team nogal wat veranderingen hadden plaatsgevonden. Meteen daarna kwam echter de corona-uitbraak waardoor alle activiteiten stil kwamen liggen.

Eind 2020 is de draad met Heft in Eigen Hand weer opgepakt met de organisatie van een aantal (digitale) teambijeenkomsten over de eigenheid van Olivier. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd over de ontstaansgeschiedenis van Olivier en de bestuurlijke organisatie en bestuurstaken van Stichting Olivier. In april 2021 vindt een teambijeenkomst plaats over driehoekskunde  met Chiel Egberts.

Knelpunten
De evidente vertraging vanwege de corona-uitbraak van de start van de activiteiten die met ondersteuning van Heft in Eigen Hand zouden plaatsvinden, is verreweg het grootste knelpunt. De gevolgen van deze uitbraak spelen door bij de herstart van activiteiten: digitaal overleg is op een aantal zakelijke punten goed mogelijk maar de kwaliteit van fysieke communicatie en overleg kan lang niet op alle punten worden bereikt. Vanwege corona konden directe contacten tussen ouders en team maar moeizaam plaatsvinden. Dit heeft de levendigheid en de informele communicatie die ook kenmerkend zijn voor het ouderinitiatief, parten gespeeld. Het maakt het lastiger om ongewenste ‘institutionalisering’ te signaleren of voor te zijn.

Vervolg
De projectleider van Heft in Eigen Hand neemt sinds begin 2021 deel aan de (digitale) bijeenkomsten van de Stuurgroep Toekomst. Vanaf maart 2021 zullen weer themagroepen van start gaan (IP met broers en zussen, vervolg Social Media, Kenniswerkgroep Zorgwet- en regelgeving, en uitwerking collectieve en individuele ‘doe-taken’). Over de start van de ondersteuning door het project Heft in Eigen Hand van beide andere activiteiten (toekomstige bestuurlijke organisatie en oprichten kenniswerkgroep zorgwet- en regelgeving) zijn afspraken gemaakt om deze in het voorjaar van 2021 op te pakken.

Tips voor andere ouderinitiatieven

  • wacht niet met nadenken over hoe je de bestuurlijke en organisatorische toekomst van je ouderinitiatief ziet, totdat dit onverhoopt ineens noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat ouders wegvallen;
  • kijk hoe anderen deze zaken aanpakken en doe er je voordeel mee;
  • betrek externe experts van belangenbehartigersverenigingen;
  • nadenken over de toekomst is heel breed en abstract: pak deelthema’s op en probeer zoveel mogelijk praktisch in te vullen, samen met enkele ouders en verwanten die hier interesse in hebben; anderen kunnen zich daar dan later bij aansluiten;
  • laat de instituties je initiatief niet overnemen.