Resultaten Busehoek tot nu toe

Motivatie deelname project: ‘Heft in eigen hand’
Eind 2019 zag het nieuwe en deels onervaren bestuur zich geconfronteerd de volgende situatie. Een ouderinitiatief dat 13 jaar tevoren vol energie was gestart maar waarvan de ouders inmiddels fors op leeftijd waren gekomen, evenals de bewoners. Het zou niet verstandig zijn om zonder meer nog jaren op dezelfde voet door te gaan. Het vorige bestuur had hiervoor een plan ontwikkeld. In dat voorstel zou de Busehoek worden overgedragen aan een grote zorgaanbieder. De leden voelden zich hierdoor overvallen en leidde tot weerstand tegen dit plan. Aansluitend op de wens van het zittend bestuur om haar taken over te dragen is toen een nieuw bestuur gevormd. Het nieuwe bestuur formuleerde, in samenspraak met de leden de volgende opdracht:

 • Ontwikkelen van een strategie hoe de Busehoek een stevig voortbestaan kan krijgen;
 • Hierin ouders/vertegenwoordigers vanaf de start goed betrekken.

Acties
In 2020 konden we ondanks de corona tweemaal een themabijeenkomst organiseren met alle ouders en leden. In de bijeenkomst in februari 2020 was Dorien Kloosterman aanwezig om de nieuwe wet Zorg en Dwang toe te lichten en zorgen rond PGB-budget te behandelen. Daarnaast hebben we met de ouders gesproken over de opdracht die we als bestuur hadden opgesteld.

In de tweede themabijeenkomst in september 2020 is een aantal scenario’s geschetst voor de toekomst van de Busehoek. Deze varieerden van handhaven van de status quo via uitbesteden van zorg tot aan volledig opheffen van het ouderinitiatief. In het najaar 2020 hebben bestuursleden ouders en vertegenwoordigers bezocht en verder gesproken over scenario’s met als conclusies:

 • Voorop staat dat ouders hun kind zo lang mogelijk in de Busehoek willen laten wonen;
 • Hoe we de zorg organiseren en door wie is daarbij secundair.

Met deze conclusies hebben als bestuur opnieuw de scenario’s doorgelopen

Tussenbalans
Naast bovenstaande conclusies realiseerde het bestuur zich ook:

 • Dat bestuursleden nu veel tijd steken in een betrekkelijk kleine zorginstelling. Hun betrokkenheid is de drijfveer, maar op termijn wil het bestuur meer op afstand komen in de rol van toezichthouder.
 • Van de huidige oudergroep is meer inzet nodig om zelfstandig een ouderinitiatief te dragen.

Dat betekent dat we zoeken naar een zorgorganisatie die zelfstandig opereert, met wie het bestuur vooraf de kaders en budgetten vastlegt en die daarover achteraf verantwoording aflegt. Het bestuur richt zich dan vooral op de continuïteit van de Busehoek en de verantwoording naar de leden. Het bestuur probeert ook ouders actiever bij de organisatie te betrekken, o.a. via deelname aan de werkgroep kwaliteit (samen met WDZ) en vrijwilligersactiviteiten.

Opties
Verkenning gestart naar meerdere opties. Oorspronkelijk was de idee om samen met ouders andere instellingen te bezoeken en ervaringen te horen, maar door de corona bleek dit niet haalbaar. Meerdere opties staan nog open:

 • Versterking van de Busehoek door bijvoorbeeld een werfcampagne om alle appartementen bewoond te krijgen. Ook de zorg versterken. Vraagt wel meer inzet van ouders of familie.
 • Kleinere bewonersgroep. Mede door de langdurige leegstand van twee appartementen (plus overaanbod in de regio) is de vraag of een kleinere bewonersgroep (9 i.p.v. 13) helpt en of daarmee ook de complexiteit in de zorg vermindert. Financieel lijkt het omslagpunt bij 11 bewoners te liggen. Deze optie wordt verkend met de woningstichting en de gemeente.
 • Een zorgpaar heeft de leiding over individuele en collectieve zorg. Ervaring van andere initiatieven blijkt dat 24-uurs zorg dan zware wissel trekt op deze leiding. Deze optie lijkt minder aantrekkelijk.
 • Manager en eigen personeel. In de regio is voorbeeld waar dit goed werkt. Constructie staat en valt bij de kwaliteiten van de manager. Voordeel van eigen personeel dat meer in eigen dorp/regio kan worden geworven wat betrokkenheid vergroot. Twijfels zijn er over lasten van het in dienst hebben van eigen personeel.
 • Overdracht aan grotere instelling. Een grotere instelling heeft de omvang om vanuit de eigen staf een goed kwaliteitssysteem te borgen, wet- en regelgeving te volgen en toe te passen. Wel is de zorg dat ouders hiermee sturing op het geheel kwijtraken en de individuele zorg minder persoonlijk wordt. Deze optie heeft nog niet de voorkeur.

Vervolg
Wij zijn nog in de verkenningsfase. Medio mei bespreking met leden over de verschillende opties. Het voornemen is om eind 2021 naar een besluit toe te werken.

Tips aan andere ouderinitiatieven

 • Betrek ouders/vertegenwoordigers zo veel mogelijk bij de verkenning. Blijf bespreken en luisteren naar wat er leeft. Neem ouders mee naar andere initiatieven om alle voor- en nadelen van verschillende constructies te horen.
 • Voorkom dat alternatieven te snel worden afgeschoten en men in een tunnelvisie belandt; check voortdurend de uitgangspunten en aannames.
 • Actieve deelname en meedenken aan het collectief door een ouder/vertegenwoordiger is een belangrijke voorwaarde.
 • Blijf realistisch: een ouderinitiatief kan nooit de garantie bieden voor ‘zorg tot de laatste adem’. Bewoners worden ouder en soms kan de zorg niet meer worden geboden en moet men uitwijken naar een andere woonvorm.
 • De organisatie is volgend, niet een doel op zich.