Resultaten ‘Voor elkaar’ tot nu toe

Motovatie deelname project ‘Heft in eigen hand’
Begin 2015 hebben we de Werkgroep Toekomst in het leven geroepen. Redenen hier voorzijn o.a.

 • Het ouder worden van de bewoners leidt tot een veranderende zorgvraag.
 • De ouder wordende bewoner krijgt ook te maken met ouders/verwanten, die ouder worden of zelfs helemaal wegvallen. De rol van de begeleiding wordt dan veel belangrijker. Veel, van wat ouders/verwanten nu nog met en voor bewoners doen, zal overgenomen kunnen (of moeten?) worden door de begeleiding, instellingen voor bewind voering en mentorschap etc.
 • Een aantal ouders/verwanten wil minder directe betrokkenheid bij de begeleiding van hun verwant in de woonvoorziening. Ze willen wel op afstand betrokken blijven.
 • De administratie rond het pgb is voor velen niet meer te overzien, men wil ervan af.
 • Het wordt steeds moeilijker, om bestuursleden onder de verwanten te vinden, Ondanks het gegeven dat de statuten ruimte bieden voor externe bestuursleden met affectie met de zorgsector, heeft de coöperatie tot nu toe ervoor gekozen om het bestuur te laten bemensen door ouders/verwanten van de leden van de coöperatie.

In de volgende jaren hebben we verschillende opties doorgesproken, toen we van het project “Het heft in eigen hand” hoorden. In het kader van dit project heeft Dorien Kloosterman twee themaochtenden met ons samen voorbereid en geleid.:

Ouder wordende mensen met een beperking in kleinschalige woonvormen
Vragen en onderwerpen die beantwoord en besproken worden door begeleiders en naasten zijn:

 • Ouder wordende bewoners in een ouderinitiatief; wat betekent dat?
 • Waaraan bemerk je dat bewoners ouder worden?
 • Waar moet je rekening mee houden als bewoners ouder worden?
 • Welke mogelijkheden biedt de huidige wet -en regelgeving t.a.v. aanpassingen, indicaties, financiering?
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden in de huidige woonvorm?
 • Niet alleen de bewoners worden ouder; ook het bestuur, de ouders worden ouder. Dat vraagt iets in een kleinschalige woonvorm als Voor Elkaar. Wat zijn de mogelijkheden?

Financieringsvormen (alleen voor naasten)
Dorien geeft een presentatie over de verschillende mogelijkheden van financiering zoals PGB, ZIN (Zorg in Natura), MPT (Modulair Pakket Thuis) en VPT (Volledig Pakket Thuis). De leden van Voor Elkaar hebben een MPT, omdat de zorg voor de dagbesteding in ZIN wordt afgenomen en voor wonen met PGB. Ook geeft ze de consequenties voor de verschillende mogelijkheden aan. Na de presentatie volgt een peiling:
Als we nadenken over onze woonvorm over ongeveer 5 jaar, dan gaat mijn eerste voorkeur uit naar:

Mogelijkheden voor de toekomst Stemmen
Voor Elkaar blijft een ouderinitiatief met PGB, ouders zoeken opvolgers binnen de familie.  

0

Woonvorm gaat over naar “een vorm van” zorg in natura. Met zorgaanbieder worden afspraken gemaakt ten aanzien van o.a. in stand houden eigen regie, betrokkenheid familie bij plaatsing nieuwe bewoners/medewerkers en schriftelijk vastgelegd  

13

Ouderinitiatief blijft bestaan met PGB; er worden derden/professionals gezocht om de taak van bestuur van de ouders over te nemen.  

2

Redenen, waarom men voor optie twee gekozen heeft zijn o.a.:

 • De administratie van het PGB is een rompslomp, waarvan men af wil.
 • De andere kinderen kunnen niet met alle administratie worden belast. Er zijn soms ook geen andere kinderen en kinderen hebben ook al aangegeven, dit niet over te willen en/of kunnen nemen.
 • Instelling en wooninitiatief zijn naar elkaar toegegroeid, waardoor men meer vertrouwen heeft in de organisatie van de zorgaanbieder.
 • Wel zal het cruciaal zijn, in hoeverre de regie van de ouders/verwanten gewaarborgd kan worden.

Op 23 mei 2019 neemt de ledenraad een besluit: De coöperatie gaat onderzoeken wat een overgang naar ZIN voor onze bewoners en ouders/verwanten zou betekenen. Dit is een eerste keuzemoment. Het zal een lang traject worden, maar zorgvuldigheid gaat voor snelheid. We willen eigen regie houden, maar we weten ook, dat niet alles haalbaar is.

Dorien Kloosterman begeleidt het onderzoek vanuit ‘Heft in eigen hand’. De verzamelde informatie zou een goede onderbouwing moeten geven voor een gemeenschappelijk besluit om wel of niet over te stappen. Belangrijk zijn daarbij de financiële aspecten, de omvang van de zorg/begeleiding en de mate van inspraak van de ouders/verwanten.

Het proces heeft veel vertraging opgelopen door corona, de teamleider was het hele jaar niet beschikbaar, digitaal vergaderen kwam pas langzaam op gang en het aanspreekpunt bij de zorgverlener kreeg een andere baan. Ook moesten meerdere ledenraadsvergaderingen worden afgezegd.

Op dit moment is het eindverslag klaar, maar moet nog goedgekeurd worden door de leden van het overleg. Daarna zal het worden voorgelegd aan de ouders/naasten. Deze bijeenkomst staat gepland in augustus/september  2021. We hopen, in de loop van 2021 tot een besluit te kunnen komen.