Olivier in Moergestel

Ontstaansgeschiedenis

Appartementencomplex Olivier in Moergestel

Twaalf ouderparen verenigden zich rond 2005 om hun kinderen, begin twintigers, een fijne eigen plek in de samenleving te geven. Dat was voor hen niet vanzelfsprekend. Onze kinderen vragen meer begrip, ze hebben behoefte aan extra begeleiding en ondersteuning, aan regelmaat en structuur, een aantal heeft lichamelijke verzorging nodig, en allemaal gedijen ze het beste in een omgeving waarin aandacht voor hen is, warmte en liefdevolle zorg.

We formuleerden een visie: ‘Het moet een huis zijn waar de jongeren met plezier wonen en waar de zorgverleners graag werken. Een huis waar niet alleen de bewoners, ouders en begeleiding trots op zijn, maar waarmee ook de dorpsgemeenschap zich verbonden voelt. Warmte, sociale interactie en betrokkenheid zonder betutteling zijn de pijlers waarop zorg en begeleiding steunen. In onze visie vormt dat de basis voor fysiek en emotioneel welzijn, persoonlijke relaties, meedoen aan de maatschappij, recht op privacy en eigen regie.’

Via Woonstichting Stromenland (inmiddels Leystromen) kwam met het Antoniushuis in Moergestel een prachtige woonlocatie beschikbaar, met zelfstandige appartementen en een mooie gemeenschappelijke ruimte voor een huiskamer en een kantoor-/slaapruimte. Het project werd ‘Olivier’ genoemd, een door de bewoners zelf bedachte naam. Er werd een Stichting voor de zakelijke kant en een Vereniging voor de sociale kant opgericht. Na een uitgebreid selectieproces werd in ASVZ een zorgverlener gevonden van wie we verwachtten dat die onze visie en uitgangspunten het beste deelde. Er werd een zorgteam geformeerd en begin oktober 2009 betrokken onze twaalf bewoners hun eigen appartement.

De belangrijkste kenmerken van Olivier vatten we als volgt samen:

  • diversiteit van de groep bewoners,
  • regie van de ouders,
  • professionele zorg-op-maat,
  • een beschermende woonomgeving,
  • zo normaal mogelijk leven,
  • midden in de samenleving, met
  • optimale ontplooiingsmogelijkheden.

Wijze van zorg
Zorg wordt geleverd door een vast team van ASVZ. Stichting Olivier heeft daarvoor een koepelcontract gesloten met ASVZ en individuele contracten met alle bewoners. De zorg wordt bekostigd uit het PGB dat alle bewoners op basis van de Wlz ontvangen.

Organisatie
Stichting Olivier regelt de zakelijke, collectieve belangen van Olivier voor zorg en wonen. De Stichting is de formele zorgaanbieder van alle bewoners. Het bestuur van de Stichting overlegt elk kwartaal met de teamleider en de sectormanager van ASVZ en periodiek ook met de vaste orthopedagoog die aan Olivier is verbonden. Het bestuur van de Stichting ziet erop toe dat de kwaliteit van de zorg, de inzet van personeel, de huishoudelijke verzorging, en de financiële zekerheid gewaarborgd blijven.

De Stichting is ook een overkoepelend contract overeengekomen met de Woonstichting voor de huur van de appartementen en zij heeft individuele huurcontracten afgesloten met de bewoners. Afspraken over de gezamenlijke huishouding tussen de bewoners en Stichting Olivier zijn eveneens contractueel vastgelegd. Er is sprake van gescheiden zorg en wonen: zorgkosten worden betaald uit de PGB’s van de bewoners, alle overige kosten betalen bewoners uit hun eigen inkomsten via werk of Wajong-uitkering.

Voor de organisatie van sociale activiteiten is de Vereniging Olivier opgericht. De Vereniging bevordert en onderhoudt het sociaal netwerk van ouders, familie, vrienden en vrijwilligers van Olivier, en is er daarnaast op gericht om de interactie met de dorpsgemeenschap van Moergestel te stimuleren. Olivier wil nadrukkelijk onderdeel zijn van de (lokale) gemeenschap en doet daarom zoveel mogelijk mee aan (het organiseren van) activiteiten in het dorp.

Viering tienjarig bestaan Olivier, oktober 2019

Olivier wil mede door de manier waarop zij haar activiteiten organiseert ervoor zorgen dat het Wooninitiatief tot in lengte van jaren blijft bestaan. Ouders zijn actief in de besturen van Stichting en Vereniging Olivier, maar ook in andere gremia. Er bestaan vaste werkgroepen van ouders voor Beheer, Financiën en Publiciteit. Om de toekomstbestendigheid te borgen is een Stuurgroep van ouders samen met de teamleider opgericht, die themagroepen bestaande uit verwanten en teamleden aanstuurt. Thema’s zijn bijvoorbeeld: omgaan met Social Media, Regie, Overdracht taken, of Zorgwet- en regelgeving. Alle afspraken over de achtergrond en het functioneren van Olivier zijn in een digitaal naslagwerk vastgelegd: ‘Olipedia’, dat toegankelijk is via de interne website van Olivier.

Bewoners
Olivier heeft twaalf bewoners, geboren tussen 1980 en 1995. Op dit moment (maart 2021) bestaat de groep uit zeven mannen en vijf vrouwen. Hun zorgprofiel varieert, overeenkomstig het uitgangspunt van Olivier dat wordt gestreefd naar een gedifferentieerde groep bewoners. Alle bewoners hebben werk – een aantal via de sociale werkvoorziening -, of dagbesteding.

Regeling inspraak
Het bestuur van de Stichting bestaat uit ouders; het bestuur van de Vereniging bestaat uit ouders en een broer van een van de bewoners. Aan de Stichting is een Raad van Belanghebbenden (inmiddels Familieraad genoemd) toegevoegd. Alle ouders en broers en zussen kunnen lid zijn van deze Familieraad. De Familieraad vergadert minstens drie keer per jaar met het bestuur van de Stichting.

De verslagen van alle vergaderingen van bestuur, Familieraad, werk- en themagroepen worden op de interne website van Olivier geplaatst zodat ouders en verwanten altijd op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen.

Meer informatie over Olivier is te vinden op onze website: www.oliviermoergestel.nl