Resultaten van ‘De Toekomst’ tot nu toe

Motivatie deelname project Heft in eigen hand
De Toekomst doet mee omdat het voor hun van groot belang is om iets waar ze al jaren voor knokken geborgen wordt voor de tijd als zij stappen terug moeten / willen doen.

DE TOEKOMST MOET TOEKOMST BESTENDIG.

Maar vooral ook om te delen met andere ouderinitiatieven ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, zodat andere  ouderinitiatieven hier voordeel mee kunnen doen. Alle ouderinitiatieven kampen met hetzelfde probleem en zijn op zoek naar hetgeen het beste bij hun initiatief past en mogelijk is.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Er was een werkgroep Borgen maar daar heeft in het begin van het project een wisseling van ouders in plaats gevonden en Dorien is toegevoegd aan deze werkgroep.

Uitleg van het Project Heft in eigen hand door Dorien 24 september 2019 uitleg  aan alle ouders.
Centraal stond: Wat betekent het als ouders en bewoners ouder worden? Er dienen bewust keuzes gemaakt te worden. Als het bestuur ouder wordt zijn er drie keuzes:

 • Overdragen aan zorgorganisatie (geen ouderinitiatief meer);
 • Op zoek naar opvolging voor een extern bestuur. Het meeste komt de combinatie voor van deel extern en deel ouders of 2e generatie;
 • Deel van de taken (kan van alles zijn) overdragen aan derden/professionals en/of zorgverleners maar ook anderen.

Besluit is genomen dat alle ouders kiezen voor het in stand houden van het ouderinitiatief maar dat er wel veranderingen moeten gaan plaatsvinden.

Individuele gesprekken Dorien met ouders en zorgcoördinator december 2019.

In de gesprekken kwamen de volgende vragen aan bod;

 • Hoe loopt het nu?
 • Hoe over een aantal jaren (korte termijn)?
 • Hoe over de lange termijn (7 jaar)?
 • Inschatten rol van ouders en tweede generatie?
 • Het omgaan met de PGB, voor en tegen?

Adviezen n.a.v. de gesprekken met ouders benoemd in de presentatie van Dorien Kloosterman/ Heft in eigen hand!   8-1-2020

 1. Duidelijkheid over zittingstermijn huidige bestuursleden
 2. Profiel voorzitter kritisch bekijken en bijstellen
 3. Nagaan welke taken wel/niet opgepakt moeten worden
 4. Prioriteiten stellen, beter nu bewust keuzes maken dan achteraf ontdekken dat bepaalde taken zijn verwaterd
 5. Bekijk kritisch of er geen andere mogelijkheden zijn waarmee de verplichte sluitingen van de baan
 6. Meer transparantie geven over eigen woonlocatie
 7. Openheid bieden en eerlijk zijn; er wordt ervaren dat er informatie wordt achtergehouden
 8. Reëel zijn a.v. verwachtingen tweede generatie betreffende collectieve taken. Ga uit van scenario dat de tweede generatie niet alle huidige (uitgeklede) taken van bestuur over wil/kan nemen.
 9. Zorg op korte termijn voor een extern gespreksleider tijdens vergaderingen.
 10. Denk na over een bestuursadviseur/coach

Enkele punten die gerealiseerd zijn of waar nog aan gewerkt wordt:

 • Aanpassen van het aantal ouder vergaderingen. Streven naar 4 x per jaar en niet meer!
 • Onafhankelijke gespreksleider tijdens de oudervergaderingen. Toen er geen onafhankelijke voorzitter was heeft een van de andere ouders uit het bestuur de rol van voorzitter tijdens vergaderingen  op zich had genomen. Na de start van het project heeft Dorien tijdelijk de taak van gespreksleider tijdens ouder vergaderingen op zich genomen.
 • Zoektocht voortgezet naar onafhankelijke voorzitter. Inmiddels is er een onafhankelijke voorzitter en bestuurslid/ penningmeester.
 • De huidige rechtsvorm van stichting met dagelijks bestuur ( op dat moment alleen 2 ouders) en familiecommissie, waarbij de verantwoordelijkheid bij het dagelijks bestuur ligt is onder de loep genomen door werkgroep Borgen en bestuur. Nieuwe bestuursvorm is geadviseerd, gedeeld met alle ouders en met instemming van allen is dit bijna gerealiseerd. Dit door middel van statutenwijziging naar een stichting waarin alle ouders/ opvolgers bestuurslid zijn en verantwoordelijkheid/ regie hebben. Stichting heeft een dagelijks bestuur met een onafhankelijke voorzitter en de functie van secretariaat en penningmeester.
 • Herziening van de organisatie / taken van werkgroepen dan wel individuele taken staat ter bespreking en wordt aangepast aan de nieuwe stichtingsstructuur.
 • Team en ouders moeten meer transparant zijn naar elkaar.
 • Vanwege noodzaak om te bezuinigen op de kosten van het huidige basisrooster worden  diverse mogelijkheden onderzocht. Zoals onder andere 1 collectieve vakantie week, toewerken naar een collectieve  sluiting van een dag per week.
 • Er ligt een vragen lijst klaar voor naasten, voor wat zij in de toekomst willen/ en kunnen betekenen, voor hun zus of het O.I.

Wat zijn de knelpunten?

 • Er zijn andere inzichten gekomen, maar er nu nog naar handelen, is erg lastig.
 • Wij als ouders moeten / willen stappen terug doen en meer overlaten aan professionals, en niet overal bovenop zitten. Streven naar een goede samenwerking met de begeleiding, en meer aan de professionals over laten.
 • Vooral nu met Corona, is het van groot belang om de balans terug te vinden, en onze dochters weer grond onder de voeten te geven, en weer een stabielere woongroep te worden.
 • De financiële middelen ( PGB) die het bijna onmogelijk maken op het voortbestaan van O.I. Ze zijn niet toereikend om de zorg zoals wij ouders het willen mogelijk  te maken.
 • Eisen van de ouders bijstellen.

Hoe gaan we verder?

 • Contacten met ouderinitiatieven blijven onderhouden.
 • Website  optimaliseren, en onderhouden, via die weg op de hoogte van algemene en nieuwe ontwikkelingen.
 • Bijeenkomsten  beleggen als ze relevant zijn.

Tips aan andere ouderinitiatieven

 • Dat het een hele klus is , met een lange adem om een ouderinitiatieven In stand te houden. Maar tevens ook de moeite waard om het te verwezenlijken, omdat je je eigen invloed blijft aanwenden zodat je kind zoveel als mogelijk kan wonen als ieder ander.
 • Deel met elkaar de problemen, en leer daar van. Ben je je vanaf de start bewust dat je al stappen moet gaan maken om : LOS TE LATEN.
 • Neem zo vroeg mogelijk mensen mee op je pad als je een kind met beperkingen hebt.