De Busehoek in Renkum

Ontstaansgeschiedenis De Busehoek
De Busehoek in Renkum is, na jaren van voorbereiding, in 2006/2007 als ouderinitiatief gestart. De bouw is begonnen in 2006 en op 1 december 2007 zijn de appartementen betrokken. De woningcorporatie Vivare heeft een wooncomplex gerealiseerd met 13 appartementen waar bewoners zelfstandig kunnen verblijven met daarnaast twee gemeenschappelijke ruimtes en een tuin. Coöperatie De Busehoek huurt het appartement van Vivare en is hoofdhuurder. De coöperatie sluit (als onderverhuurder) met ieder lid een afzonderlijk huurcontract af.

Organisatie zorgverlening
De coöperatie is opdrachtgever voor de inkoop van de zorg. Zij heeft een contract met WoonDroomZorg (WDZ) die vanaf januari 2014 de zorg levert met een team van PB-ers, een deeltijd coördinator en andere teamleden alsmede enkele vrijwilligers. Voor die tijd was de zorg uitbesteed aan de JP van den Bent stichting.

Woondroomzorg richt zich vooral op ouderinitiatieven en definieert haar dienstverlening als partnership, dus een andere invulling dan van de meeste grotere zorginstellingen. Het bestuur heeft naast het reguliere contact met de coördinator ook viermaal per jaar een evaluatie met de directie van WDZ.

Organisatievorm
Het ouderinitiatief is gestart vanuit een oudervereniging, in de vorm van een stichting voor de operationele sturing op zorg, gebouw, financiën etc. De oudervereniging is nog een tijd blijven bestaan naast de stichting, maar had in de praktijk weinig zeggenschap. Het bestuur van de stichting telde drie ouders plus een onafhankelijke voorzitter en penningmeester. Deze vorm bleek toch minder goed te werken omdat de oudervereniging gaandeweg geen rol van betekenis meer had. Dit had twee oorzaken. Ten eerste stelde de stichting zich onafhankelijker op van de ouders en richtte zich in haar beleid meer op de (grote) zorgverlener. Daarnaast gingen kregen individuele belangen van ouders in het stichtingsbestuur de boventoon t.o.v. het algemeen belang van het ouderinitiatief.

Daarom is eind 2013 de stichting omgezet in een coöperatieve vereniging. Aan de ene kant om ouders en vertegenwoordigers namens de leden van de coöperatie meer invloed te geven op het beleid van de coöperatie en minder aan het bestuur over te laten.  Anderzijds is er toen besloten te werken met een onafhankelijk bestuur, zonder ouders in het bestuur. Dit om het conflict te vermijden tussen ‘individueel belang’ versus ‘algemeen belang’ van de coöperatie.

Via de coöperatieve structuur heeft ieder lid via de vertegenwoordiger evenveel zeggenschap. Het eerste bestuur van de coöperatie bestond uit vier onafhankelijke leden, waarbij de voorzitter een doorslaggevende stem had. Medio 2019 is het bestuur opgevolgd door een volledig nieuw bestuur van vijf leden. Op verzoek van WDZ is daarin toch één ouder gekomen om het contact met de ouders te versterken.

Inspraak
De coöperatieve vereniging heeft tenminste tweemaal per jaar een algemene vergadering waarin onderwerpen als het (financieel) verslag, de begroting en bijvoorbeeld reglementen worden besproken. Het bestuur bereidt de vergaderingen voor, al dan niet bijgestaan door leden. De leden beslissen in meerderheid over de voorstellen van het bestuur; bestuursleden hebben geen stemrecht.

Het bestuur onderhoudt het contact met de ouders en vertegenwoordigers door maandelijkse, informele inloopbijeenkomsten waar informatie wordt uitgewisseld, maar waarin geen besluiten worden genomen. Daarnaast onderhouden (bestuurs)leden contacten door huisbezoeken of belrondes. Ook wordt – naast allerlei taken (tuin, onderhoud, Busehoekkrant, knutselmiddagen, reisjes) een aantal ouders/leden betrokken bij bestuurlijke zaken.

Bewoners
De Busehoek telt op dit moment 11 bewoners: vijf vrouwen en zes mannen. De leeftijd loopt uiteen van 38 tot 59 jaar. Drie bewoners van 38 jaar, twee tussen de 44 en 50 jaar en vijf bewoners van 50 jaar en ouder. Het is een gemengde groep van verstandelijk gehandicapten met een ZZP indicatie van 3 t/m 6.

De meeste bewoners werken vier werkdagen (of soms minder) in een dagbestedingslocatie. Oorspronkelijk was het uitgangspunt dat iedereen gedurende de hele week dagbesteding zou hebben en dat de locatie overdags dus gesloten zou zijn (behalve misschien bij kortstondige ziekte). In de praktijk is deze lijn, meestal voor oudere bewoners, gaandeweg losgelaten.

Maak kennis met de Busehoek